Valpen /puppy

 

När Du köper valp av oss hamnar du i ett gott gäng med god kamratskap, support och här finns dessutom en massa kompetens bland “gamla och nya” valpköpare, mångsidigheten i kenneln är stor.

Jag har också varit valpköpare en gång i tiden och även kallar mig det fortfarande om jag är intresserad av någon valp oavsett ras.
Jag kollar igenom uppfödare och föräldrardjuren, jag jämför individerna i rasen och var de kommer ifrån hur de är i mentalitet och sjukdomar hos de olika uppfödarna.
Själv är jag intresserad av sund mentalitet, friska hundar och att det är go i hundarna då jag gillar själv olika aktivteter och jag hoppas att det är det jag förmedlar i min kennel!

En uppfödare där personkemin stämmer, är en fördel att välja, då ni kommer hålla kontakt i hundens liv och gärna en uppfödare med mångårig erfarenhet av hundar gärna tävlat själv och har utbildning som även kan lotsa er från början, då det händer mycket under vägen då valpen växer upp och många frågor !

Tänk igenom noga innan valpköp titta på flera kennlar och de tänkta föräldrardjuren, sätt er in i vilken typ som passar er.

Träffa  föräldrardjuren till valpen 

Våra valpar säljs efter SKK:s regler och godkända av
Skk och länsstyrelsen paragraf 16

Våra  valpar bor i hemma miljö inne hos oss hela valperioden inte i hundgårdar/hus eller stall.
De får leva med allt som förekommer i hemmiljö och när tiden kommer är vi ute med dem fritt i trädgården och även går ute med dem i koppel.
De får åka bil och tränas i olika miljöer och träffa andra människor.
Vi försöker lägga en sån bra grund och lägger ner mycket tid på dem som möjligt innan de kommer till sitt nya hem.

Full support och hjälp  hela hundens liv


Vi vill gärna att de kommer till aktiva hem, det behöver alla hundar oavsett ras, därmed är inte sagt att man behöver tävla utan det finns så mycket annat som man kan hitta på för att få en tillfredsställd hund, det är bara fantasin som sätter stopp. 

Då vi sysslar med avel vill vi följa upp vad som händer med våra avkommor.
Det första året som man får hem sin valp är så oerhört viktigt ur fostringssynpunkt.
För våra valpköpare så kommer vi både ha träffar samt backup från valp till vuxna hundens liv.
Här nedan följer små tips.

När man har bestämt sig för att köpa valp, så blir vardagen helt förändrad, man har fått en liten bebis hem😮
Första tiden går ju åt, att vänja den vid det nya hemmet, nya rutiner och att den inte är med sina kullsyskon mer och inte tal om allt spring och passande, för att få den rumsren.
En del får med sig någon liten filt med kullsyskonens och mammans lukt, som kan kännas lite tryggt.
Själv brukar jag inte låta alla komma hem och titta på valpen i början, utan jag vill att den skall vara trygg först i sitt nya hem.

Redan från början, även hur söt valpen är, så ska den lära sig de regler, som man har satt upp till den, vill man inte, att den ska hoppa upp i sängar och soffor, så får man tala om det, man kan ha en liten bädd till den där den får vara. 

Men sitter man i soffan o har en TV-kväll så kommer den lille valpen att göra allt för att få komma upp,  om hunden får vara där, en annan är, så behöver man inte tänka på detta då får den vara med och gosa.
Mina egna får hoppa upp i soffor och sängar. 

Det blir en del städning 😮 men det är det värt 😀

Valparna brukar var 8-10 veckor när de kommer hem och då är de inne i en lugn period, redan här när valpen är liten, kan man lära dom att koppla av bredvid en vilket brukar göra att de kan koppla av lätt när de är äldre.
Det är viktig med att man har kroppskontakt och att valpen känner sig välkommen och älskad och upplever allt positivt.

Fast den är så liten, börjar jag med små inkallningsövningar och varje gång den kommer så är man jätteglad, mycket beröm och en liten godis.
Det är starten till inkallning, som jag utökar hela tiden och i olika miljöer, för inkallning är A och O att ha på sin hund.

Miljöträning och socialträning börjar jag  smått med och utökar detta och bara ser till att det blir positiva upplevelser, vilket är jätteviktigt för valpens framtida liv.

Mellan 13-16 veckor inträder en halv könsmognad då könshormonerna ökar vilket kan ge dominans eller osäkerhet.
Får man en dominant valp får man vara tydlig och bestämd, men samtidigt kan man bryta beteendet genom att få den på andra tankar genom aktivitet, blir hunden osäker så kan man leka positiva lekar där den får vinna. Då livet är lite stökigt för dom. Av egen erfarenhet så har den perioden gått obemärkt förbi då jag aktiverar mina hundar rätt mycket.

Efter den lilla perioden så, är det rätt lugnt och man fortsätter med sina positiva aktiviteter, man kanske har börjat på någon valpkurs, lägger små spår ute.

Sen inträder vid 7-10 månader den fysiska könsmognade, tikarna får ofta sitt första löp och hanarna blir lite mer nosiga efter lukter och växer till sig och den berömda spökåldern inträder då hormonerna stökar.
I spökåldern, så kan dom helt enkelt bli rädda för sånt som dom aldrig har reagerat på förut. De hundar som jag har haft, har spanat in en plastpåse och skäller, sen tittar dom på mig hur jag reagerar, då har jag låtsas om som ingenting, tittar inte på hunden. Sen går jag fram till plastpåsen och hunden larvar sig lite, men sen när den går fram och nosar får den jätteberöm, hunden kan se lite lustig ut också när den fick se att det bara var en plastpåse.

Sen efter detta så kommer en lugn period igen, då kan man passa på och gå kurs och träna in olika moment, om man är intresserad av någon hundsport eller om man vill bättra på vardagslydnaden som är så viktig.

Mellan 17-24 månader så inträder den psykiska mognaden, vilket stökar till det hela igen, vid den här tiden så kan man undra ibland, om de har lärt sig något överhuvudtaget, men då brukar jag ta det lugnt och inte träna in nya moment utan träna det dom kan och lägga spår så att de får något att tänka på.
Om hunden inte har reagerat på smällar-skott innan så kan den vid denna stöktid blir smäll-skotträdda, runt 2-årsåldern men det brukar vara övergående, om man tränat in på rätt sätt grunderna.

Jag brukar tycka att vid 3 års ålder, då är hunden "vuxen" sen beror det på individen som man fått, den kan vara en väldigt energisk hund eller en för lugn hund. Mina erfarenheter på de hundar jag haft så tycker jag de är "färdiga" i mognad.
Att gå på kurs med sin hund ger både en själv och hunden positiva upplevelser plus att man får mycket bra tips och råd.

Detta är mina erfarenheter, som jag har haft med mina hundar och alla har dom varit olika individer, som satt mig på prövning ibland, man får verkligen tänka till, men det har alltid varit positivt. A och O för mig har varit inkallning och kontakt.

In English

Think carefully before buying a puppy

Read about the race before and the race you want

Meet the parents  

The breeder feels best is always good when you will keep in touch the dog's life

Our puppies are sold for SKK's rules and approved by the county government section 16

We would like that they are going to active homes, it needs all dogs, regardless of race, hence is not to say that one needs to compete, but there is so much else that one can find in order to get a satisfied dog, it's only your imagination sets the stop .

When we are dealing with the breeding, we want to follow up on what happens to our offspring.

The first year you get home his puppy is so extremely important.

For our buyers, we will both have hits and backup from puppy to adult dog's life.

Below is small tips.

When you have decided to buy a puppy, then the everyday life completely changed, it has received a small baby home

First time is the access, to get used to the new home, new procedures, and that it is not their siblings more and not talk about all running and appropriate, in order to get the housebreaking.

Some get anything small blanket with the mother's smell, which can feel a little secure.

I usually do not let everyone come home and watch the puppy in the beginning, but I want it to be safe first in their new home.

Right from the beginning, even how cute the puppy is, so be it learn the rules, which you have set up for it, you do not want, it will jump up on beds and couches, you do talk about it, you can have a small bed to where it will be.

But you sit in the sofa o have a TV night so will the little puppy will make every effort to come up, if the dog will be there, another one is, so you do not think of this as it may be with and cuddle.

My own dogs jump up on sofas and beds.

There will be some cleaning but it is worth it

Puppies usually were 8-10 weeks when they come home, and then they entered a quiet period, is already here when the puppy is small, we can teach them to relax next to one which usually do that they can relax easily when they are older .

It is important to have physical contact and that the puppy feel welcome and loved, and experience everything positive.

Though it is small, I start with small teaching to co and each time it will then be very happy, a lot of praise and a small treat.

It is the start of the recall, as I continually expanding and in different environments, for summoning is everything to have on his dog.

Environmental training and social training, I start small and expand with this and just make sure that it becomes a positive experience, which is very important for the puppy's future life.

Between 13-16 weeks enters a half puberty when hormones increase, which can provide domination or uncertainty.

To get a dominant puppy must be clear and precise, but at the same time one can break the behavior by getting it on other thoughts through activity, the dog becomes unsure, you can play positive games where it must win. Then life is a bit messy for them. From my own experience as the period went unnoticed when I activate my dogs right deal.

After a small period, so it is pretty quiet and it continues with its positive activities, you might have started on some puppy training, put small traces there.

Then enters at 7-10 months of physical sexual matured, bitches often get her first heat and the males are little more nose for odors and grows to itself and the famous spookeage occurs when hormones mess.

In spookeage, so they can simply be afraid of things that they have never reacted to before. The dogs that I have had, has spotted a plastic bag and barks, then watch them on how I react when I pretend that nothing, not looking at the dog. Then I go to the plastic bag and the dog is unsure a bit, but then when it goes up and sniffs it may very praise, the dog may look a little funny out even when it saw that it was just a plastic bag.

Then after that there will be a quiet period again, then we can take the opportunity to walk the course and practice in different moments, if you are interested in any dog ​​sport, or if you want to improve to behavior that is so important.

Between 17-24 months as it enters the psychic maturity which is making a mess it all over again, at this time, so one may wonder sometimes, if they have learned anything at all, but then I usually take it easy and do not train new elements without work out what they can and add tracks so that they have something to think about.

If the dog has not responded to the bangs-shots before it can be at this messy gets slap-shot save, around 2 years of age but tend to be transient, if practiced in the right way basics.

I tend to think that at age 3, when the dog is "grown" since it depends on the individual, and received, it can be a very energetic dog or a dog for calm. My experiences at the dogs I've had, I think they are "finished" in maturity.

To go on the course with his dog give both yourself and the dog positive experiences, plus you get very good advice.

These are my experiences that I have had with my dogs and all they have been individuals who put me on trial sometimes you get really think hard, but it has always been positive. And end all for me has been the recall and contact.

Stina 4 månader

Stina 4 månader